januar 15, 2017

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Sankt Thomas, matr. nr. 51-t af Frederiksberg, Frederiksberg Alle 26, Sankt Thomas Alle 1, 3, 5A, 7 og 9.

§2

Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 3

Foreningens formål er at administrere fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr. nr. 51 t af Frederiksberg, Frederiksberg Alle 26, Sankt Thomas Alle 1, 3, 5A, 7 og 9.

§ 4

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder ved overtagelsesdagen af en lejlighed og ophører pr. overtagelsesdagen i tilfælde af, at en ny ejer overtager lejligheden. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser over for foreningen selv om forpligtelserne er opstået i en tidligere ejers tid.

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Frederiksberg Kommune. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelse af medlemmer til generalforsamlinger sker ved brev fra bestyrelsen eller administrator. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 2 og højst 4 uger og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst 1 uge og højst 4 uger. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen skal følge med indkaldelsen. Det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forslag til budget for det kommende år, skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet senest den 1. april.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Bestyrelsens beretning

2. Årsregnskab og status med påtegning af revisor til godkendelse

3. Bestyrelsens forslag til budget for næste år til godkendelse

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i fordelingstallet giver en stemme. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater

§ 8

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede efter fordelingstal. Er 2/3 af foreningens stemmeberettigede ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelse redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§ 10

Af det på generalforsamlingen passerede optages et kort referat, der underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§ 11

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter. Valgbare er foreningens medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer ned under 5, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Er det ikke muligt at få nogen suppleanter til at indtræde, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgifter, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et vederlag.

§ 12

Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen vælger en administrator. Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administrationen af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer. Administrators almindelige honorar afholdes som fællesudgift.

§ 13

Bestyrelsen indkaldes af formanden, så ofte han finder anledning hertil eller hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

§ 14

Foreningen skal, bortset fra en grundfond på kr. 300,00 pr. lejlighed, der ikke refunderes ved videresalg, og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og hovedistandsættelser, og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

§ 15

Foreningens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen aflægger et regnskab, der revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 16

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal og indbetales a conto kvartalsvis eller månedsvis forud af medlemmerne efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udgifter til ejendommens forsyning med varme og varmt vand fordeles på medlemmerne i forhold til varmefordelingsmålere og lejlighedens størrelse og anvendelse. Medlemmerne betaler samtidig med betaling af fællesudgifter a conto bidrag til varme og varmt vand, samt afregning i henhold til særskilt fordelingsregnskab. Udover betaling af fællesudgifter mv. jf. ovenfor betaler medlemmerne et depositum fastsat af generalforsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet. Depotets størrelse kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning. De indbetalte beløb indsættes på en konto i bank. Forrentning af beløbet tilfalder ejerlejlighedsforeningen.

§ 17

Nærværende vedtægter vil være at tinglyste pantstiftende for kr. 40.000 i hver ejerlejlighed nr. 1 – 57 i ejendommen matr. nr. 51 t af Frederiksberg, til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder til sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af udgifter, samt eventuelle krav i henhold til § 20. Nærværende panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret. I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkelig bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6 En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

§ 18

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder og ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

§ 19

Matr.nr. 51-t er forpligtet til at forsyne matr. nr. 51-u med varme, og matr. nr. 51 u er forpligtet til at aftage varme til fælles varmeregnskabspris. Matr nr. 51-u ejer en forholdsmæssig andel af kedel og fyr-anlæggene beregnet i forhold til radiatorantal i de enkelte lejemål. Nærværende bestemmelse vil være at lyse servitutstiftende.

§ 20

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til nærværende vedtægt. Et medlem må ikke drive erhverv fra sin lejlighed uden bestyrelsens samtykke.

§ 21

Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklame m.v. uden bestyrelsens samtykke.

§ 22

Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, eller hvis et medlem gør sig skyldig i et af de i §§ 19 – 21 omhandlede forhold, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand.

§ 23

Udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af elevatoren i Frederiksberg Allé 26 påhviler alene medlemmerne i denne opgang. Udgifterne fordeles ligeligt med 1/7 til hver mellem følgende syv lejligheder: Frederiksberg Allé 26, 1 tv., 2 tv, 2 th., 3 tv., 3 th., 4 tv. og 4 th. Udgifterne opkræves af administrationen som en forhøjelse af det kvartalsvise fællesbidrag for disse medlemmers vedkommende. Såfremt udgifterne viser sig at afvige fra det beløb, der er opkrævet i årets løb, finder en efterregulering sted.

§ 24

De erhvervslejligheder, som findes i foreningen, kan ikke uden bestyrelsens tilladelse anvendes til andet end almindelige butiks- eller kontorformål.

§ 25

Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejerlejlighederne nr. 1 – 57 i matr. nr. 51 t af Frederiksberg, Frederiksberg Alle 26, Sankt Thomas Alle 1, 3, 5A, 7 og 9, og respekterer de ejendommene og ejerlejlighederne påhvilende servitutter m.v., hvorom henvises til ejendommenes og ejerlejlighedernes blade i tingbogen, samtidig begæres de tidligere tinglyste vedtægter aflyst.

 

Seneste vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2008.