januar 15, 2017

Husorden

Affald

Husholdningsaffald skal anbringes i affaldscontainerne i gården. Papir/aviser tømmes i avis-containeren. Papemballage skal komprimeres mest muligt og anbringes i papcontaineren. Containerne må ikke fyldes mere end at lågene kan lukkes tæt for at undgå flue- og rotteplage.

Storskrald, herunder gamle møbler o. lign. samt tom emballage skal, efter aftale med viceværten, henstilles i storskraldsrummet.

Efter behov eller opfordring fra beboerne kan ejendomsadministrationen bestille specielle containere til
afhentning af storskrald.

Andre former for affald — f.eks. bygningsaffald — skal af beboerne for egen regning transporteres til kommunens genbrugsplads.

Bortset fra almindelig dagrenovation skal ejere/ lejere af erhvervslokaler selv sørge for bortskaffelse af affald.

Altaner

Det henstilles, at man anvender ensartede altanforhæng og markiser (farve og materiale) således at bygningens ydre fremtræder harmonisk.

Beboerne skal selv holde altanafløbene rene. I vintermånederne, hvor de kan være tilfrosne, skal de tøes op med varmt vand, så der ikke kommer til at stå vand på altangulvet, som kan sive ned til underboen.

Beboerne skal selv sørge for, at de altaner der har træbunde hvert år afrenses for alger med alge-rens og efterfølgende behandles med saltgrøn træimprægneringsvæske på oliebasis.

Der må ikke henstilles ting på altanerne, som hindrer træværket i at ånde, da det derved beskadiges.

Ligeledes af hensyn til bygningens ydre fremtræden, skal altanerne holdes rene/ryddelige og må ikke benyttes til opbevaring af gamle møbler og lignende. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke er synligt udefra. Det er ikke tilladt at smide noget som helst ud fra altanerne, grille eller fodre fugle. Der må ikke spilles musik på altanerne og der skal være stille efter kl. 23.00

Badeværelser

Revner og huller i badeværelsegulv skal straks udbedres. (Lejere anmelder skaden til ejendommens administration). Ejere/lejere er ansvarlige for eventuelle vandskader hos underboere.

Vandspild må undgås.

Af hensyn til natteroen henstilles det, at der ikke bades mellem kl. 23 og 6.

Benyttelse af fællesarealer og lignende

Parkering af motorkøretøjer og lignende på ejendommens grund (privat fællesvej) er kun tilladt for beboere i Skt. Thomas med nummereret parkeringstilladelse påsat på ruden, og må kun finde sted i de til parkering afmærkede felter. Gæster til beboerne må ikke parkere på ejendommens område.

Ophold på fællesarealer og i fællesrum må ikke være til gene for øvrige beboere.

Radio- og fjernsynsantenner må kun anbringes på ejendommen efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Antenner skal placeres, som anvist af bestyrelsen, og må kun placeres hvor det ikke er til skade for ejendommen, og således at placeringen er æstetisk acceptabel under hensyn til ejendommens samlede herlighedsværdi.

Tilladelse til opsætning af privat antenne/ parabol på ejendommen kan kun gives til modtagelse af kanaler, hvortil der ikke kan opnås adgang via ejendommens kabel-tv installation, herunder ved tegning af tillægsabonnement hos signalleverandør.

Bestyrelsen kan forlange radio- og fjernsynsantenner fjernet med rimeligt varsel, såfremt den eller de kanaler der modtages, bliver tilgængelige via ejendommens kabel-tv installation, herunder ved tegning af tillægsabonnement.

Bygningsændringer (ombygninger)

Der må ikke foretages ombygning eller indgreb i de tekniske installationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelse og eventuelle myndigheder. Det anbefales at kontakte ejendommens tekniske rådgiver.

Ved ombygning og vedligeholdelsesarbejder i en lejlighed et det ejerens pligt og ansvar at sikre, at såvel hoved- som bagtrappe og andre fællesarealer holdes og efterlades i rengjort og ryddelig stand, således at det ikke påfører gener for ejendommens øvrige beboere.

Cykler, barnevogne og legeredskaber

Cykler, barnevogne, legeredskaber og lignende må ikke stilles på ejendommens trapper og opgange eller langs havehegn og husmur, men bedes placeret i de dertil indrettede cykelkældre, cykelstativer og skure.

Dyr

I Ejerforeningen er det tilladt at holde én hund eller kat pr. Lejlighed.

Husdyr må på ingen måde genere Ejerforeningens øvrige beboere med vedvarende larm eller lugt.

Husdyr skal holdes i snor (eller i bur) overalt på Ejerforeningens område – det være sig fællesarealer og øvrige områder, herunder trappeopgang.

Det er ikke tilladt at lufte sit husdyr på fællesarealerne.

Dyrets ledsager skal omgående fjerne eller afvaske eventuelle efterladenskaber fra vedkommendes husdyr.

Der er forbud mod følgende hunderacer:
· Staffordshireterrier = Amstaff og blandinger af disse
· Bullmastiff og blandinger af disse
· Bullterrier og blandinger af disse
· Dogo de Bourdeux og blandinger af disse
· Americano Bull Terrier og blandinger af disse
· Dogo Canarian og blandinger af disse
· Dogo Argentina og blandinger af disse
· American Bull Terrier og blandinger af disse
· Amerikanske og engelske Bull Terrier og blanding af disse
· Dobermann,
og andre hunderacer, som er forbudt efter ’Hundeloven’.

Medlemmerne skal overholde og respektere de til enhver tid gældende forskrifter for husdyr, herunder bl.a. ’Hundeloven’.

Konsekvenser
Hvis bestyrelsen vurderer, at dyret er til gene for andre, eller at ovenstående regler ikke overholdes, kan bestyrelse gå ind i sagen og i sidste instans foranledige, at dyret fjernes.

Såfremt en ejer overtræder Husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser over for Ejerforeningen eller dennes medlemmer, kan Ejerforeningen iværksætte sanktioner mod ejeren, i overensstemmelse med Lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at Ejerforeningen kan pålægge en ejer – eller eventuelt hans lejer – at fraflytte lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldige i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejerens forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer. Såfremt ejeren – eventuelt lejeren – misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv.

Fodring af fugle er ikke tilladt. Det er ligeledes forbudt at fodre herreløse katte eller andre dyr på ejendommens område.

Dørskilte og måtter

Det henstilles, at dørskilte er professionelt udført og at dørmåtterne er i pæn stand og neutral farve.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke anvendes på ejendommens grund.

Håndværkere

Da nogle af ejendommens installationer er meget gamle, henstilles det, at benytte ejendommens sædvanlige håndværkere, der kender de eventuelle svagheder bedst. Oplysning om håndværkere kan ses på den omdelte oversigt eller fås ved henvendelse til viceværten.

Installationer, hovedforsyningsledninger m.v.

Installationer af vaskemaskiner og lignende må kun foretages af autoriserede håndværkere og kun såfremt ejendommens kapacitet til forsyning med el, vand og afløb er tilstrækkelig. Ejer/lejer skal straks foretage anmeldelse til ejendommens vicevært eller administrator, hvis der sker skader på installationer og hovedforsyningsledninger (el, gas, vand og centralvarmeanlæg).

Enhver reparation skal ske ved autoriseret håndværker, og såfremt reparationen medfører lukning af el, gas og vand, skal dette aftales med vicevært og opslag herom opsættes i opgangen så vidt muligt dagen før arbejdet udføres.

Kælder- og loftsrum

Alle kælder- og loftsrum skal være forsynet med navne- og adresseseddel. Rummene skal være aflåst og vinduer skal holdes forsvarligt lukkede bl.a. af hensyn til duer og brandfare. Der må ikke anbringes brandfarlige materialer eller væsker i rummene.

Rygning på lofter og i kældre er ikke tilladt.

Eventuelle vaske- og tørrerum skal efterlades i brugbar og rengjort stand.

Skadedyr

Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til ejendommens administration.

Støj

Vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen eller dens beboere.

Boremaskiner eller andet støjende værktøj må kun benyttes på hverdage mellem kl. 8 og 20. I Week-ender og på helligdage kun mellem kl. 10 og 18. Undgå smækken med døre.

Musik eller støjende underholdning må kun udøves således, at de øvrige beboere ikke generes og normalt ikke efter kl. 23 og aldrig for åbne vinduer.

Trappeopgange

Der må ikke hensætte kasserede møbler, spande, kasser, hårde hvidevarer m.v. på trapper, gange, lofter og gårdspladser medmindre det sker til ovennævnte aftalte afhentning af storskrald.Det henstilles endvidere ikke at efterlade fodtøj på reposer foran hoveddøre.

Hvis der, i forbindelse med flytning eller andet, sker forurening eller beskadigelser af trappeopgange, gange lofter og kældre, skal ejer/lejer straks lade rengøring/reparation foretage.

Tørring af tøj og tæppebankning

Tørring af tøj og tæppebankning må kun finde sted på fastsatte steder og aldrig fra vinduer og altaner.

Udlejning

Ved udlejning skal bestyrelsen orienteres. Det er ejerens pligt at sørge for, at lejeren bliver gjort bekendt med husordenen. Ejeren må endvidere afholde udgifter til udskiftning af navneskilte m.m.

WC

Der må kun benyttes toiletpapir i WC for at undgå, at afløb tilstoppes. Der må således intet puttes i afløb, der kan stoppe disse.

Generelt

Ovennævnte husorden for Ejendomskomplekset Skt. Thomas er gældende for ejere/lejere i ejendomskomplekset.

Ejere/lejere er pligtige at overholde disse regler og påse, at de overholdes af dem der hører til ejers/lejers husstand eller dem der får adgang til det ejede/lejede.

Væsentlige overtrædelser af god husorden kan medføre opsigelse af medlemskabet til ejerforeningen eller ophævelse af lejemål/udsættelse af ejerbolig.

Ved oprettelse af nye lejekontrakter eller salg af ejerlejligheder i ejendomskomplekset skal lejere/ejere have overdraget et eksemplar af husordnen.

 

Seneste ændring foretaget efter ordinær generalforsamling 2016